Hotărârile autorității deliberative

HCL 2019

Hotarari Consiliul Local pe anul 2023

 • HCL nr. 51 din 13.09.2023 privind: stabilirea pretului pe kg produse agricole, fructe din specia măr.ScanVK23112112061
 • HCL nr. 50 din 13.09.2023 privind: acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Mădulari în Adunarea Generală a Asociației în vederea exprimării votului cu privire la retragerea comunei Sutești din cadrul Asociației și la încheierea Actului adițional la Statutul Asociației, cu modificările și completările ulterioareScanVK23112112060
 • HCL nr. 49 din 13.09.2023 Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului“Infiintare platforma comunală TIP PC 2 pentru depozitarea și managementul gunoiului de grajd în comuna MADULARI , judetul VALCEA”
  prin intermediul Programului National de Redresare si Rezilienta, gestionat de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor – COMPONENTA C3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd si al altor deseuri agricole compostabile – Sub-investiția I1.A-B – . SISTEME INTEGRATE DE COLECTARE SI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJDScanVK23112112050
 • HCL nr. 48 din 13.09.2023 privind :implementarea proiectului pentru investitia: “Infiintare platforma comunală TIP PC 2 pentru depozitarea și managementul gunoiului de grajd în comuna MADULARI , judetul VALCEA” pentru care se solicitata finantarea in baza Planului National de Redresare si Rezilienta – PNRR, COMPONENTA C3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd si al altor deseuri agricole compostabile – Sub-investiția I1.A-B – . SISTEME INTEGRATE DE COLECTARE SI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJDScanVK23112112030
 • HCL nr. 47 din 13.09.2023 privind: aprobarea salariilor de bază pentru funcția publică de conducere de secretar general al UAT Mădulari și funcția contractuală de conducere de Administrator Public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mădulari începând cu 01.09.2023.ScanVK23112112021
 • HCL nr.46 din 13.09.2023 privind: aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2023ScanVK23112112020
 • HCL nr. 45 din 13.09.2023 privind: desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local al comunei Mădulari de a face parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Mădulari, în anul școlar 2023-2024;ScanVK23112112010
 • HCL nr. 44 din 31.08.2023 privind declararea unor imobile terenuri, ca bun de interes public local cu destinatia drum de accesScanVK23112111571
 • HCL nr. 43 din 31.08.2023 privind aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali desfașurată în semestrul I al anului 2023ScanVK23112111570
 • HCL nr. 42 din 19.07.2023 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unor premii cuplurilor care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta si au domiciliu in Comuna Madulari ScanVK23081008270
 • HCL nr. 41 din 19.07.2023 privind aprobarea contractului de prestari servicii financiar-contabile cu Ciprian Stoica Expert Contabil SRL ScanVK23081008250
 • HCL nr. 40 din 19.07.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada august,septembrie, octombrie 2023 ScanVK23081008240
 • HCL nr. 39 din 19.07.2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Mădulari in Adunarea Generala a Asociatiei in vederea exprimarii votului cu privire la retragerea comunelor Costesti, Scundu si Lungesti din cadrul Asociatiei si la incheierea Actului aditional la Statutul Asociatiei ScanVK23081008230
 • HCL nr.38 din 21.06.2023 privind revocarea HCL nr. 32/2023 referitor la: modificare si completarea anexei nr.1 la  HCL nr. 24 din 04.07.2013 privitor la reactualizarea inventarului domeniului public al UAT Mădulari.ScanVK23071711511
 • HCL nr. 37 din 21.06.2023 privind înfiintarea Serviciului de Asistenta Comunitara Mădulari (SAC) in cadrul Compartimentului de asistenta sociala si aprobarea regulamentului de organizare si functionare al SAC;ScanVK23071711510
 • HCL nr. 36 din 21.06.2023  privind acceptarea ofertei de donatie a doamnei Săftoiu Gheorghița  prin care aceasta își exprimă intenția de a dona Comunei Mădulari  un imobil in suprafata de 771 mp teren extravilan, conform inscrisuri Carte Funciară nr.35411,  in punctul ”Valea Campului”, categoria de folosinta ”arabil”( tarla 25/2, parcela 59/10).ScanVK23071711500
 • HCL nr. 35 din 21.06.2023 privind Rectificarea bugetului local pentru anul 2023;ScanVK23071711490
 • HCL nr. 34 din 21.06.2023  privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul consiliului local al comunei Mădulari care vor avea calitatea de evaluator in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei MădulariScanVK23071711460
 • HCL nr. 33 din 22.05.2023 privind aprobarea indemnizatiei lunare consilieri locali incepand cu 1.05.2023.ScanVK23071711421
 • HCL nr. 32 din 22.05.2023 privind însușirea documentatiei cadastrale pentru inscrierea in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilului Drum Vicinal Valea Câmpului 5408mp  in favoarea domeniului public al UAT Mădulari.ScanVK23071711420
 • HCL nr.31 din 22.05.2023 privind modificarea si completarea Art.13 din Anexa nr.1 la HCL nr.14/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru procedura de eliberare a autorizatiilor de libera trecere pentru autovehiculele de tonaj greu,tractoarelor,utilajelor autopropulsate si a vehiculelor cu tractiune animal pe strazile cu restrictii de tonaj pe raza Comunei Mădulari;ScanVK23071711410
 • HCL nr.30 din 22.05.2023 privind aprobarea asocierii cu Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea, în vederea depunerii spre finanțare, implementării și monitorizării proiectului Microbuze electrice pentru elevii din județul Vâlcea” în cadrul apelului de proiecte cu titlul Microbuze electrice pentru elevi, finanțat din componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi prin Planul Național de Redresare și Reziliență;ScanVK23071711400
 • Registru HCL nr.1-29 din anul 2023
 • Registru Proiecte HCL NR.1-29 din anul 2023
 • HCL nr.29 din 28.04.2023 – privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale existente la nivelul Comunei Madulari pentru anul 2023;ScanVK23072708100
 • HCL nr. 28 din 28.04.2023 – privind contractarea unui imprumut, prin trezoreria statului, pentru realizarea investitiei ”Extindere retea alimentare cu apa in satul Mamu, comuna Mădulari, judetul Vâlcea”ScanVK23072708090
 • HCL nr. 27 din 28.04.2023 – privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Studiu de Fezabilitate/ DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Mădulari, județul Vâlcea”ScanVK23072708080
 • HCL nr.26 din 28.04.2023 – privind Indexarea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2024;ScanVK23072708070
 • HCL nr.25 din 28.04.2023 – privind aderarea UAT Comuna Mădulari la parteneriatul , respective teritoriul LEADER constituit prin Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Ținutul Vinului” pentru elaborarea, depunerea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023-2027, inclusive pentru accesarea Sprijinului Pregatitor in cadrul sub-masurii 19.1 PNDR ”Sprijin pregătitor”.ScanVK23072708061
 • HCL nr.24 din 28.04.2023 – privind aprobarea Rectificării bugetului local pe anul 2023ScanVK23072708060
 • HCL nr.23 din 28.04.2023 – privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de, colectare, transportul deșeurilor menajere și depozitarea deșeurilor menajere prestate de către S.C Brai-Cata SRL în comuna Mădulari.ScanVK23072708051
 • HCL nr.22 din 28.04.2023 – privind alegerea președintelui de ședință pe perioada mai – iulie 2023ScanVK23072708050
 • HCL nr.21 din 22.03.2023 – privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unui premiu financiar in valoare neta de 5000lei,cetatenilor care au implinit varsta de 100ani sau peste 100 de ani;ScanVK23080107061
 • HCL nr.20 din 22.03.2023 –  privind aprobarea inventarului domeniului public si privat al UAT Madulari;ScanVK23080107060
 • HCL nr.19 din 22.03.2023 – privind Prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Madulari si a Regulamentului local de urbanism aferent aprobat prin HCL nr.12/26.03.2013,pana la intrarea in vigoarea a noului Plan Urbanistic General, dar nu mai mult de 10 ani de la data depasirii termenului de valabilitate;ScanVK23080107050
 • HCL nr.18 din 28.02.2023 – privind Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente a Scolii Gimnaziale Comuna Madulari,judetul Valcea;ScanVK23080107091
 • HCL nr.17 din 28.02.2023 – privind rectificarea bugetului local pe anul 2023;ScanVK23080107090
 • HCL nr.16 din 28.02.2023 – privind modificarea si completarea art.1 din HCL 61/2022;ScanVK23080107081
 • HCL nr.15 din 28.02.2023 – privind aprobarea asocierii UAT Madulari prin CJ Valcea modernizare Biblioteca locala Madulari-PNRR/2022/C7/MCID/I17/;ScanVK23080107080
 • HCL nr. 14 din 17.02.2023 – privind darea in administrare catre STS a terenului in suprafata de 168mp.ScanVK23071712010
 • HCL nr. 13 din 17.02.2023 – privind acordarea unui mandat special in A.G.A A.D.I Apa Vâlcea.ScanVK23071712000
 • HCL  nr.12 din 17.02.2023 – privind repartizarea excedentului anilor precedenti.ScanVK23071711590
 • HCL nr. 11 din 17.02.2023 – privind aprobarea executiei bugetare la 31.12.2022.ScanVK23071711590
 • HCL nr.10 din 17.02.2023 – privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2023.ScanVK23022109250
 • HCL nr. 9 din 30.01.2023 – privind aprobarea protocolului de colaborare intre MMSS si UAT Mădulari.ScanVK23071711340
 • HCL nr. 8 din 30.01.2023 – privind alegerea presedintelui de sedinta pe 3 luni.ScanVK23071711330
 • HCL nr. 7 din 30.01.2023 – privind aprobarea reorganizarii Consiliului Comunitar Consultativ.ScanVK23071711321
 • HCL nr.6 din 30.01.2023 – privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii Publice si a Programului Anual de Achizitii Publice.ScanVK23071711320
 • HCL nr.5 din 30.01.2023 – privind aprobarea raportului de activitate al asistentilor personali.ScanVK23071711360
 • HCL nr.4 din 30.01.2023 – privind aprobarea planului de actiuni si interes local pentru anul 2023.ScanVK23071711220
 • HCL nr. 3 din 30.01.2023 – privind aprobarea numarului de asistenti personali si a indemnizatiilorScanVK23071711210
 • HCL nr.2 din 30.01.2023 – privind aprobarea salariilor de baza incepand cu 1.ianuarie.2023ScanVK23071711200
 • HCL nr. 1 din 30.01.2023 – privind aprobarea bugetului local initial pe anul 2023.SKMBT_C36023020609190

Registru Proiecte de Hotarari si Hotarari adoptate in anul 2022